چهارشنبه 27 دي 1396
امروز

وب سایت اطلاع رسانی چترود

منو
google
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
پای دردِ دل شما

پای دردِ دل شما

در این بخش شما می توانید درد دل ها ، شکایات ، انتقادات و قدردانی های خود را ...

سخن مدیر

سخن مدیر

دوستانی که در بخش چترود اقامت دارند می توانند با ارسال تاریخچه ...

خبرنامه پیامکی

خبرنامه پیامکی

با عضویت در خبرنامه پیامکی برنامه ها و اطلاعیه های سایت و شهر چترود ...

نظر سنجی

نظر سنجی

نظرات شما در بهبود سطح کیفی و عملکرد سایت بسیار مهم است.

 

زندگی نامه و مشخصات شهید مجید حاج سید حسینی

مجید حاج سید حسینی
1365/03/16
1347
تصویر شهید مجید حاج سید حسینی

شهید مجید حاج سید حسینی


زندگی نامه مجید حاج سید حسینی

بسم رب الشهداء (جنگ صغیر وکبیر نمی شناسد) وقتی مجید تصمیم  گرفت جبهه برود هنوزهفده سال ندا شت به او گفتم تو هنوز صغیری نرو جبهه او گفت :جنگ صغیر و کبیر نمی شناسد همه فکرمرا بکنند سنگرها  خالی  می ماند . مجید علاقه  شدیدی به رفتن به جبهه داشت و وقتی به من گفت :می خواهم بروم جبهه من اصلا مانع او نشدم و گفتم: راضی هستم به رضا ی خداوند هر چه خدا خواست  همان می شود .مجید آن روز با موتورنا پدری اش  را که به علت علا قه زیاد ورا بطه خوبشان باهم به نام پدر می خوانددرست کرد و برادر هایش  را نیزبرد حمام و سرشان  را اصلاح  کرد و حمامشان کر د او از همه خانواده  عکس گرفت وصبح ر وز بعد خدا حافظی کرد و به جبهه ر فت .(آرزو )مجید چو ن کار مکا نیکی  انجا م میداد درامد خوبی دا شت او یک زمین برای خودش خر ید و دو تا اتاق ساخت و لی هنوز سقف اتاقهایش را نزده بود  که گفت می خواهم برو م جبهه  گفتم فعلا "بمان و اتاقهایت را درست  کن گفت نه می ر و م جبهه  اگرشهید شد م  که هیچ و اگرسالم ماند م و برگشتم  اتاقهایم  را درست می کنم  و با د ختر دا یی ام ازدوا ج می کنم.(عشق به مکانیکی )مجید خیلی عشق و علاقه  به مکانیکی دا شت تا جا یی  که این عشق و علاقه او راوادار به ترک تحصیل  کرد و او تمام  وقتش را صرف کار های مکانیکی  می کرد و قتی شهید شد من بخاطر عشق و علاقه اوبه کار مکا نیکی می کرد و قتی شهید شد من بخاطرعشق و علا قه  او به کار مکا نیکی  یکی د یگر از پسرا نم رانیز  که اوهم علا قه  به مکانیکی  داشت فرستادم  مکانیکی یاد بگیرد .الان ا و یک مکا نیک موفق  است وهرو قت  من به او نگاه می کنم احسا س می کنم پسرم مجید است که زنده است و دارد کارمی کند .(مجر وح جنگ )مجید که اولین  بار در جبهه مجرو ح شده بو د او را برده بو دند  اهواز وچندروزی تحت درمان قرار گرفت  و مجددا " اوراباز گردانده بو د ندجبهه . حتی به او مرخصی ندادند  که بیاید خانه و استرا حت کند تا کمی حالش بهترشو د چون اومکا نیک بود ودر جبهه به او خیلی نیازداشتند  برای همین نگذاشته بو دند بیا یدمرخصی .همرزمش تعریف کرده  که وقتی تیرخورد و فقط صدای یا علی از او شنیده می شد تانزد کی  اهو از  بو د که صدایش قطع شد و ما فهمیدیم  که مجید به شهادت رسیده او آمدخانه ومن که مریض بودم  و خوابیده بودم به من گفت : مجید شهید شده ومن هم گفتم راضی هستم به رضایت پروردگار.(ازاحوال من آگاه است )یک شب قفل در خانه خراب بودومن ناراحت بو دم شب به خوابم آمد ودیدم پیچ گوشتی دردستش است و امده که قفل درا درست کند و قتی قفل رادرست کرد میخوا ست برود و من لباسش را گرفتم وگفتم  مجید جان بمان تابرا یت تعریف کنم که چه برایم می گذرد واو گفت خودم می دانم و لی با ید برو م چون آنجا به من نیا زدارند .یک شب د یگر  که مهمان داشتم وکارزیادی دا شتم ازشدت خستگی خوابیدم به خوابم آمد  وگفت  نرگس را می فرستم  بیا ید کمکت .نرگس  دختردا یی اش است که مجید به او علا قمند بو دو می خواست بعد از بازگشت از جبهه با او ازدواج کند.


وصیت نامه مجید حاج سید حسینی

بسم رب الشهداء خاطرات جبهه تاریخ اعزام 64/1/19 روز 19 بعد از ثبت نام و ارد پاد گان امام خمینی شدیم لباس گرفتیم و دو باره سوار ما شین شد یم و ارد پاد گان امام حسین در بلوار شد یم ؟؟؟و سپس  به نام جمع آور ی شد یم وبرای بدرقه درخیا بان جمع شد یم و تمام اقوام بودن ویکد یگر رابو سیدیم  وبعدسوارماشین شد یم . بچه ها هر موقع که خوا ستید  وارد حرم شو ید با ادب وارد شو ید  درحر م ؟؟؟است و حتی وارد شدیم و درب حر م ؟؟؟است  و با ید منتظرشویم  و ؟؟؟به اما مان  رسا ندند ؟؟؟؟؟؟؟ وهمه ما پنج باربگو ییم یا الله یا الله یا الله یا الله  یا الله . شب بعد نگهبان بود  درموقع نگهبا نی یک شی و ارد شد هر چه ایستادیم  او نا ایستاد استاد علی چندتیر شلیک کرد  معلوم شد  که ؟؟؟؟؟؟ حیرت زیاد شد پشیمان شدیم ر وزبعدتار یخ 65/1/29داستاد علی ؟؟؟از رفیقان به فاو رفتند و برگشتند ومن هم ؟؟؟؟؟؟دیده با نی  کردیم و بعدبه مرخصی رفتیم . شام را درجیرفت خوردیم نمازرا خواندیم بعد سو ارشد یم ر وزبعد در؟؟؟اهواز مسکن شد یم  و درلشکر ثار الله ر فتیم  بعدازسخنرا نی  قاسم سلیما نی  همه منحرف شدیم من با استاد علی همراه بو دم شب بعد ؟؟؟یک نفر آمد وگفت ؟؟؟؟؟؟ودرقسمت آهنگری  ماند م هرشب نارا حتی زیاد تر می شد  به فکرخانه می افتادم ؟؟؟شب بعد  نگهبا نی با من و استاد علی بو د دو سا عت نگهبا نی دادم شب را باد ؟؟؟بگذار یم هرشب که نار حتی زیادی دا شتیم وبه ماموریت 45 روزه می دادند ؟؟؟؟؟؟؟ و با استادعلی درد دل می کردیم .السلام علیک یا ابا عبد الله ای مهدی جان ما همه رفیقان همه دور هم نشسته ایم و ازتو حا جت می خواهیم ماهم ر نج دیده ایم  ماهم  حقیر هستیم  ماهمه غلام توهستیم دلمان می خواهد که شمعی در این مجلس حا جت ما را بر آو رده کنی و ماهمه آرز و دار یم آرز وی  ما را بر آو رده کن آرز وی  ما همه زیار ت کربلا ست دلمان می خواهد  که ر و زی  راه کر بلا با زشو د و همه نماز جماعت  را در ضمن  سید الشهدا ء را برپا کنیم و بگو ئیم  حسینی ما جنگید یم ؟؟؟؟؟ما همه اسیر دادیم وشهید دادیم ؟؟؟ دادیم ؟؟؟بتوا نیم  ؟؟؟دردرب حر مت  را با زکنیم  ورا هی حرم شویم . خدایا تو می دا نی ماهمه  برای  رضای تو اینجا آمده ایم  ماهمه آمده ایم  که اجری ازتو بگیریم .یا مهدی  بفریاد ما برس یا حسین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خدا یا  ما امشب به سوی  تو رو آو رده ایم یا حسین مظلو م  کر بلا ای  حسین که 72تن جلو  لشکر 3000نفر ی را گرفتی و نگذا شتی اسلا م همه به ؟؟؟بر روی  این جوا نان؟؟؟ خدایا یک ر حمی به این جوانان کن . یا حجت بن الحسین .خدایا هر کس از ما  اینجا نشسته ایم  آرزو ها دار یم آرزوهای ما را بر آو رده کن .خدایا  نکنداین دعای اخری ما را ؟؟؟ خدایا مر گ با عزت بهتراز زند گی ننگین است .و لی آبر و یمان را نر یز خدایابه  فرق شکا فته امیر المو منین  ما را از دینمان ؟؟؟خدای  من آتش جنگ را خا موش کن  خدیا من امشب دلها یمان را بشکن و ؟؟؟خدایا به حق فا طمه  ز هرا و وتمام رز مند ه گان ما را پیروز گردان  خدایا تو میدانی که هر موقع است جنایتکار  از آتشین  بیرون می آید خدایا دست این د شمن را قطع کن ؟؟؟

شهدای همنام و مشابه با شهید مجید حاج سید حسینی


دوستان عزیز بخش چترود جهت ثبت اطلاعات شهید شهر یا روستای خود در سایت چترود از بخش فرم ارسال مشخصات شهید اقدام کنید. انشاالله شهدا شفیع ما روز قیامت باشند.

پربازدیدترین مطالب

قبلی بعدی
شهید محمدعلی حسینی چترودی

1390-09-07

شهید محمدعلی حسینی چترودی   نام: محمدعلی حسینی چترودی نام پدر: عباس تاریخ...

پروفسور سیّد علی اکبر حسینی

1390-09-07

زندگینامه اندیشمند فرزانه و متفکر متعهد پروفسور سیّد علی­ اکبر حسینی (استاد ممتاز تعلیم و...

شهر چترود

1390-08-01

بخش  چترود یکی از بخش های شهرستان کرمان در 40 کیلومتری شمال غرب این...

شهید هوشنگ پورخالقی چترودی

1391-05-29

شهید هوشنگ پورخالقی چترودی نام : هوشنگ نام خانوادگی : پورخالقی چترودی نام پدر : مهدی تاریخ تولد...

اجتماع فاطمیون بخش چترود

1392-02-05

اجتماع هئیت های مذهبی و مردم بخش چترود در فاطمیه چترود روز شهادت حضرت...

فاطمیه چترود نشانی از بانوی بی نشان

1392-01-30

فاطمیه چترود - ایام فاطمیه 1392 روی عکس مورد نظر کلیک کنید تا بزرگ شود ...

درباره ما

سایت چترود جهت اطلاع رسانی و معرفی بخش چترود راه اندازی گردیده است. این نسخه از سایت با انواع تبلت و گوشی های هوشمند سازگاری کامل دارد.

مجوز استفاده از قالب گرافیکی آسمان آبی براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید